Här är våra stadgar, alltså de lagar vår förening har beslutat att följa.

Cameleonterna, Sala amatörteaterförening, är en ideell förening ansluten till Amatörteaterns Riksförbund (ATR).

Du kan också hämta stadgarna som en pdf … Stadgar för Sala amatörteaterförening Cameleonterna

Stadgar antagna vid Cameleonternas årsmöte 2007-03-25

Stadgar för Sala amatörteaterförening Cameleonterna

Syfte
Sala Amatörteaterförening Cameleonterna är en ideell förening i Sala kommun. Föreningen har till huvudsyfte att bedriva amatörteaterverksamhet. Vår verksamhet skall verka för att amatörteatern förankras i samhället, verka för konstnärlig yttrandefrihet och söka motverka en kommersialiserad kultur.

Medlemmar
Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en som instämmer i föreningens syfte.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas av styrelsen.

Medlemsavgifter
Medlemmar erlägger årligen en avgift som fastställes av årsmötet för ett år i taget.

Föreningens drogpolicy
Inom föreningens verksamhet, eller i samband med att man representerar föreningen är det totalt förbud mot användande av alkohol, narkotika eller jämförbara droger.

Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

Kallelse till årsmötet skall skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast åtta veckor före årsmötet. Dagordning och årsmöteshandlingar skall skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Varje närvarande medlem som betalat sin årsavgift äger vid eventuell omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då lika röstetal för kandidater, lottning skall ske. Vid årsmöte får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända dagordningen behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Förslag till årsmötet
Varje medlem äger rätt att lägga motioner till årsmötet. Sådan motion skall för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

Föreningsmöten
Föreningsmöten, utöver årsmötet – hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas som enligt stadgarna skall behandlas på årsmöte.

Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar eller om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske senast två veckor innan extra årsmötet och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

Styrelsen
Årsmötet utser föreningens styrelse som skall bestå av fem ledamöter och 2 ersättare. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljes för två år på sådant sätt att halva antalet väljs vartannat år. Ersättarna väljs på ett år vardera. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer och, om den så önskar, arbetsutskott. Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

Valberedning
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förätta skall ordinarie årsmöte utse en valberedning med minst tre ledamöter på ett år vardera. En av dessa utses som sammankallande.

Arbetsplan och budget
För varje verksamhetsperiod skall en arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.

Ekonomisk förvaltning
Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1 – 31/12). Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast sex veckor före årsmötet.

Revision
Årsmötet utser två revisorer och en ersättare på ett år vardera. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande ansvarsfrihet.

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst två veckor skall förflyta mellan dessa två årsmöten.

Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst två veckor skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag ska ha väckts minst fem veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda tillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.

 

Årsmötesärenden

  1. Årsmötets öppnande
  1. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet.
  1. Fastställande av röstlängd.
  1. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse
  1. Styrelsens kassaberättelse.
  1. Revisorernas berättelse.
  1. Fastställande av bokslut
  1. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.
  1. Förslag från styrelsen
  1. Motioner från medlemmar
  1. Fastställande av medlemsavgifter.
  1. Fastställande av verksamhetsplan för det närmaste verksamhetsåret.
  1. Fastställande av budget för det närmaste verksamhetsåret.
  1. Val av ordförande för ett år.
  1. Val av ordinarie ledamöter för två år
  1. Val av ersättare för ett år.
  1. Val av två revisorer och en ersättare för ett år vardera.
  1. Val av valberedning.
  1. Övriga val.
  1. Andra ärenden som angivits i kallelsen.
  1. Mötet avslutas.
Bloggposter
Pages
Kategorien

Arkiv för ämnet:

Monthly